Wolontariat

Cele krzewienia idei wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 149

  • pobudzenie i zwiększenie aktywności społecznej młodzieży Szkoły Podstawowej nr 149 poprzez stworzenie warunków do realizacji młodzieżowych inicjatyw społeczno-edukacyjnych i rozwoju ruchu wolontariackiego w społeczności lokalnej, a poprzez te działania kształtowanie jego osobowości oraz rozwijanie zdolności i umiejętności społecznych.
 • wzmacnianie poczucia wartości u uczniów nieśmiałych i wycofanych, budowanie klimatu bezpieczeństwa w grupie, motywowanie do rozwijania zainteresowań, wzmacnianie w uczniach poczucia odpowiedzialności za siebie, drugiego człowieka oraz środowisko lokalne.

 System rekrutacji do wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 149

 • Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się 
  w pracę Wolontariatu lub przekazywanie informacji przez ucznia – kuriera.
 • Zamieszczenie informacji o działalności Wolontariatu na stronie internetowej szkoły.
 • Zachęcanie uczniów do działań w Wolontariacie Szkolnym podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli i doświadczonych uczniów- wolontariuszy.
 • Spotkania organizacyjne z opiekunem Wolontariatu.
 • Lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu.

Obowiązki ucznia - wolontariusza

 1. Uczniowie gimnazjum muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w akcjach charytatywnych zgodnie z zaleceniami opiekuna.
 2. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady ustalone na spotkaniach i szkoleniach.
 • zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem
 • zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy
 • zasada troski o los słabszych
 • zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości

Cechy ucznia - wolontariusza

 • dużo optymizmu i chęć do działania
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym
 • umiejętność wygospodarowania wolnej chwili
 • odwaga, empatia i otwartość
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność
 • kultura osobista

Zaświadczenia

Uczeń - wolontariusz otrzyma wpis na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej o aktywności na rzecz innych ludzi w formie wolontariatu na podstawie zaświadczenia wydanego przez instytucje do tego upoważnione. Aktywność ta  musi być udokumentowana i prowadzona przez co najmniej nieprzerwany okres 10 miesięcy (średni roczny czas pracy ucznia wolontariusza powinien przekraczać 24 godziny)

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873);

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa.

 

Rok szkolny 2018/2019

Akcja "Wyprawka dla Żaka"

Finał akcji "Wyprawka dla Żaka"

Stawiamy na łapy

Pomoc dla kresowian

Pierwsza pomoc na świetlicy

 

Rok szkolny 2017/2018

Akcja "Wyprawka dla Żaka"

Akcja "Kresy" 

Misiaki-Pluszaki kochają dzieciaki

Pierwsza pomoc na świetlicy 

Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc na świetlicy cz.2

Czerwonokrzyska gwiazdka

akcja-czerwonokrzyska-gwiazdka-zakończona

Pierwsza pomoc na świetlicy cz 3

Wielkanoc z PCK

Pierwsza pomoc na świetlicy - cz. 4

Akcja "Gorączka Złota"

Akcja "Wielkanoc z PCK" zakończona

Pierwsza pomoc na świetlicy - część 5

Pierwsza pomoc na świetlicy - część - 6 

Akcja gorączka złota - zakończona