Samorząd Uczniowski

We wrześniu uczniowie Sp 149 dokonają wyboru SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO na rok szkolny 2019/2020 
Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020
 Gabrysia Berbeś, kl 3d
Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

Julia Wójtowicz, kl 3a
Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
Amelia Mildner, kl 5a
Sekretarz i przedstawiciel Samorządu dla klas 4-5
Sekcje Samorządu Uczniowskiego
Sekcja artystyczna
Marta Tchórz, kl 4b
Hanna Dudziak, kl. 3d (gim)
Patrycja Wojtas, kl. 3d (gim)
Zuzanna Chyła, kl. 3d (gim)
Sekcja organizacyjna
Amelia Mildner, kl 5a 
Julia Wtorek, kl 3d
Hanna Dudziak, kl. 3d (gim)
Patrycja Wojtas, kl. 3d (gim)
Zuzanna Chyła, kl. 3d (gim)

Sekcja reprezentacyjna
Gabrysia Berbeś, kl 3d 
Julia Wójtowicz, kl 3a  
Julia Wtorek kl 3d
Hanna Dudziak, kl. 3d (gim)
Patrycja Wojtas, kl. 3d (gim)
Zuzanna Chyła, kl. 3d (gim)
Co to jest samorząd uczniowski ? 

Wg ustawy "Prawo Oświatowe"

Art. 68 pkt 11 ust. 6. Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły lub placówki, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim

(...)

Art. 85. 1. W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.

5. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)  prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2)  prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)  prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4)  prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5)  prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;

6)  prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może

podejmować działania z zakresu wolontariatu.

7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

8. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, typy szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego ze względu na konieczność stosowania w szkole lub placówce specjalnej organizacji nauki i metod pracy, a także ze względów wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych.

9. Samorząd w szkole dla dorosłych lub placówce kształcenia ustawicznego, w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin, o którym mowa w ust. 3. 

turbacz_SU


Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
ROZUMIEM